ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 MEI

 • Algemene informatie: Voor de leden waarvan wij een e-mailadres hebben en derhalve deze uitnodiging per e-mail aan hen hebben verstuurd worden de notulen van de vergadering van 10 december 2015 meegestuurd. Voor de leden die per brief worden uitgenodigd liggen de notulen van 10 december 2015 met ingang van 17 april 2016 tot en met zondag 01 mei 2016 ter inzage op de residentie aan de Slenterweg 2 te Ooy-Zevenaar. Indien u gebruik wenst te maken van het inzagerecht, gelieve daarvoor een afspraak te maken met het secretariaat. Op de Algemene Ledenvergadering zelf zullen de notulen van 10 december 2015 ook beschikbaar worden gesteld.

  Concept Huishoudelijk Reglement
  Het concept Huishoudelijk Reglement (HH reglement) is in de periode van zondag 17 april 2016 tot en met zondag 01 mei 2016 te raadplegen op onze internetsite www.toetenburgers.nl onder info, statuten/ huishoudelijk reglement.
  Tevens ligt het Reglement met ingang van 17 april 2016 tot en met zondag 01 mei 2016 ter inzage op de residentie aan de Slenterweg 2 te Ooy-Zevenaar. Indien u gebruik wenst te maken van het inzagerecht, gelieve daarvoor een afspraak te maken met het secretariaat.
  Let op:
  Het HH reglement zal tijdens de Algemene Ledenvergadering als besluitvormend worden behandeld. Tijdens de Algemene Ledenvergadering zal er een korte presentatie worden gegeven over de inhoud op hoofdlijnen.
  Gezien de omvang van het HH reglement is het ondoenlijk om gedurende de ledenvergadering het complete HH reglement inhoudelijk te behandelen. Wij verzoeken u dan ook, indien u vragen, op- of aanmerkingen op de inhoud van het HH reglement heeft, dit voor 02 mei 2016 aan het secretariaat kenbaar te maken. Deze vragen, op- of aanmerkingen zullen dan wel besproken worden in de ledenvergadering van 12 mei 2016.

  M.b.t. punt 6:
  Kandidaat bestuursleden kunnen zich voor 1 mei 2016 melden bij het secretariaat

   

  Betreft:  Agenda  Algemene Ledenvergadering 12 mei 2016

  Dames en Heren,
  Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 12 mei 2016 om 20.00 uur in de residentie van de vereniging, Slenterweg 2, Ooy-Zevenaar.
  AGENDA
  1
  Opening → 20.00 uur
  Voorzitter
  2
  Vaststellen notulen, dd. 10 december 2015
  Bestuur
  Besluitvormend
  3
  Mededelingen
  Bestuur
  Informatief
  4
  Presentatie (grote lijnen) concept HH reglement
  Bestuur
  Informatief
  5
  Vaststellen HH reglement
  Bestuur
  Besluitvormend
  6
  Bestuurswijziging
  Aftredend Claudia Reesink – niet herkiesbaar
  Bestuur
  Besluitvormend
  7
  Rooster van aftreden
  Voorzitter
  Informatief
  8
  Rondvraag
  Voorzitter
  9
  Sluiting → 22.00 uur